توسط BMS میتوان سیستم های موجود در کیوسک را به صورت یکپارچه کنترل نمود

–         کنترل روشنایی(on/off-dim)کنترل تهویه  مطبوع وگرمایش از کف ، کنترل صوت ، کنترل امنیت و تردد ، کنترل از راه دور (تلفن ، اینترنت ، شبکه) ، کنترل مرکزی توسط PC با نرم افزارهای گرافیکی یا دستگاه Touch Panel و سیستم های مدیریت انرژی .

– از اهداف عالی سیستم BMS می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
.  صرفه جویی انرژی
.  افزایش عمر مفید تجهیزات
. افزایش سطح رفاه و آسایش
. قابلیت ارتقاء تجهیزات

.  تشخیص عیب و تعمیر و نگهداری تاسیسات (مدیریت زمان های رویداد و سرویس های دوره ای)