راه اندازی کانال های شبکه ارتباطی و شبکه های بانکی در محل نصب