برای راهنمایی مراجعه کنندگان به اماکن عمومی و خدماتی نظیر مراکز توریستی ، مذهبی ، تفریحی و تجاری با نشان و تبلیغات مختص آن مراکز و کاربری استقرار عوامل جهت راهنمایی مراجعین ، نوبت دهی و دراختیار گذاشتن بروشورها و نصب تابلوهای راهنمایی ، کیوسک های اطلاع رسانی که دارای معماری زیبا و شکیل بوده و باعث جلب توجه مراجعین و سهولت راهنمایی ایشان شده و درعین حال در فضاهای محدود قابل نصب و جابجایی می باشند ،  پیشنهاد می گردد.