Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

Warning: Undefined variable $size in /home/imensadid/public_html/wp-content/plugins/wordpress-gallery-plugin/wp-gallery-plugin.php on line 381

کانکس بلیت فروشی و خودپرداز

امروزه طراحی سازه هایی زیبا و متناسب با فضاهای شهری که دارای حداقل ابعاد و بیشترین تعداد کاربری بوده و در عین حال استحکام و  کیفیت آنها در دراز مدت حفظ گردد ، یکی از ملزومات خدمات رسانی به شهروندان می باشد .

کیوسک های دومنظوره و چندمنظوره با امکان استفاده هم زمان بصورت اتاقکهای بلیت فروشی ، اتاقک ATM ، اتاقک نگهبانی و اطلاع رسانی و مانند آن ، به گونه ای طراحی می گردد که در فضاهای محدود مانند پیاده روها و ایستگاه های اتوبوس و مترو قابل نصب بوده و علاوه بر کمک به زیبایی و مدرن جلوه نمودن محیط ( وجایگزینی با سازه های موقت نه چندان مناسبی که هم اکنون در معابر شهری مشاهده می کنیم ) فضایی امن و راحت نیز برای متصدیان فراهم می آورد . همچنین دارای سطوح قابل استفاده جهت نصب انواع تابلوهای تبلیغاتی ، بنر و تابلوهای روان بوده و به زیبایی محیط های عمومی کمک می کند.

کانکس دومنظوره بلیت فروشی و خودپرداز (10)کانکس دومنظوره بلیت فروشی و خودپرداز (9)ساخت کانکس و کیوسک دو منظوره بلیت فروشی و خوپرداز (5)کانکس دومنظوره بلیت فروشی و خودپرداز (8)کانکس دومنظوره بلیت فروشی و خودپرداز (2)کانکس دومنظوره بلیت فروشی و خودپرداز (3)
کانکس دومنظوره بلیت فروشی و خودپرداز (4)کانکس دومنظوره بلیت فروشی و خودپرداز (5)کانکس دومنظوره بلیت فروشی و خودپرداز (6)کانکس بلیت فروشی و خودپردازکانکس دومنظوره بلیت فروشی و خودپرداز (1)ساخت کانکس و کیوسک دو منظوره بلیت فروشی و خوپرداز (1)
ساخت کانکس و کیوسک دو منظوره بلیت فروشی و خوپرداز (2)ساخت کانکس و کیوسک دو منظوره بلیت فروشی و خوپرداز (3)ساخت کانکس و کیوسک دو منظوره بلیت فروشی و خوپرداز (4)ساخت کانکس و کیوسک دو منظوره بلیت فروشی و خوپرداز (6)ساخت کانکس و کیوسک دو منظوره بلیت فروشی و خوپرداز (7)ساخت کانکس و کیوسک دو منظوره بلیت فروشی و خوپرداز (8)
ساخت کانکس و کیوسک دو منظوره بلیت فروشی و خوپرداز (9)ساخت کانکس و کیوسک دو منظوره بلیت فروشی و خوپرداز (10)ساخت کانکس و کیوسک دو منظوره بلیت فروشی و خوپرداز (11)ساخت کانکس و کیوسک دو منظوره بلیت فروشی و خوپرداز (12)ساخت کانکس و کیوسک دو منظوره بلیت فروشی و خوپرداز (13)ساخت کانکس و کیوسک دو منظوره بلیت فروشی و خوپرداز (14)
ساخت کانکس و کیوسک دو منظوره بلیت فروشی و خوپرداز (15)ساخت کانکس و کیوسک دو منظوره بلیت فروشی و خوپرداز (16)ساخت کانکس و کیوسک دو منظوره بلیت فروشی و خوپرداز (17)