منظور از کیوسک نگهبانی ، اتاقکی جهت استقرار عوامل امنیتی و نگهبانی با در نظر گرفتن تجهیزات رفاهی و راحتی کاربر برای حضور طولانی مدت و انجام وظیفه در آن با حداکثر دید به اطراف و نیز درنظر گرفتن فضا های مناسب جهت  نصب سیستم های نظارتی و مانیتور ها و تجهیزات مشابه آن می باشد که با طراحی نمای بیرونی زیبا و رعایت اصل غیر قابل نفوذ بودن طراحی گردیده است.